DISTANCES LĪGUMS

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “SK4”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103665848, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 69, Rīga, LV-1001, turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs

un

fizisku personu, turpmāk – Klients, kurš reģistrējas Pakalpojuma sniedzēja Interneta vietnē purvciems.clubf1.lv, turpmāk – Interneta vietne un pasūta un apmaksā Interneta vietnē fitnesa kluba pakalpojumus, turpmāk – Pakalpojumus.

 

 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
  • 1.1. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Interneta vietnē pieejamo informāciju par Pakalpojumiem un sniedz Pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem, kā arī nodrošina Klientu apkalpošanas dienestu. Piekļūstot Interneta vietnei vai lietojot to, Klients apliecina, ka ir izlasījis Līguma noteikumus, saprot tos un piekrīt tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.
  • 1.2. Ja Klients, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Interneta vietnē piedāvātos Pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.
  • 1.3. Pakalpojuma sniedzējs ir Interneta vietnes un ar to saistīto tiesību īpašnieks, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo Līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un sniedz Pakalpojumus Klientam.
  • 1.4. Klients – rīcībspējīga persona, kas ir reģistrējusies un veic pasūtījumu Interneta vietnē. Reģistrējoties Interneta vietnē, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Interneta vietnē.
  • 1.5. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Klients apstiprinājis  pasūtījumu un atbilstoši Līguma noteikumiem ir veicis samaksu par Pakalpojumu pilnā apmērā.
  • 1.6. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Klientam iepērkoties Interneta vietnē, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā Pakalpojuma apmaksas brīdī.

 

 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
 • 2.1. Pakalpojuma sniedzējs pēc Klienta pasūtījuma, kurš veikts saskaņā ar Līguma 2.2.3. punktu, apņemas sniegt Klientam fitnesa kluba pakalpojumus, turpmāk – Pakalpojumus.
 • 2.2. Klients patstāvīgi reģistrējas Interneta vietnē un izvēlas Pakalpojumu un veic Pakalpojuma pasūtīšanu un apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem, ievērojot zemāk norādīto:
 • 2.2.1. Klients reģistrējas Interneta vietnē sadaļā “Mans profils”;
 • 2.2.2. Klients Interneta vietnē sadaļā “Galvenā – Veikals” iepazīstas ar Pakalpojuma aprakstu, cenu un tā atbilstību savām prasībām;
 • 2.2.3. Klients izvēlas sev atbilstošo Pakalpojumu un veic pasūtījuma noformēšanu un apmaksu Interneta vietnes sadaļā “Grozs – Pasūtījuma noformēšana” saskaņā ar Interneta vietnē piedāvātajiem apmaksas veidiem.
 1. REĢISTRĀCIJA
 • 3.1.  Lai varētu izmantot Interneta vietnes Pakalpojumus un veikt samaksu par Pakalpojumu, Klientam ir jāreģistrējas un jāizveido savs personīgais profils, izmantojot reģistrācijas pamatdatus – vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un paroli. Klients personiskā profila paroli izvēlas patstāvīgi.  Reģistrācija veicama Interneta vietnes sadaļā “Mans profils”.
 • 3.2.  Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas,  Klients apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām. Klients ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību Interneta vietnē, pievienojoties ar savu paroli. Ja Interneta vietnes sniegtos Pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Klienta piekļuves datus, Pakalpojuma sniedzējs šo personu uzskata par Klientu. Ja parole ir nonākusi trešo personu rīcībā, Klientam ir pienākums nekavējoties nomainīt paroli Interneta vietnes sadaļā “Mans profils”.
 • 3.3.  Sniedzot informāciju par sevi, Klients dod tiesības Pakalpojuma sniedzējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Klients tieši vai netieši sniedzis, reģistrējoties un izmantojot Interneta vietnes Pakalpojumus.
 • 3.4. Klienta sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Klientu personas datus, Pakalpojuma sniedzējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.
 • 3.5. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu, veicot Pakalpojuma sniegšanu, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī, nodrošinot Klientam, iespēju izmantot citus Interneta vietnes Pakalpojumus. Klienta personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Klienta piekrišanu, kas sniegta saskaņā ar Līguma 4.7.punktu.
 • 3.6. Klienta sniegtos personas datus izmantos tikai Pakalpojuma sniedzējs un tā partneri, ar kuriem Pakalpojuma sniedzējs sadarbojas, veicot Interneta vietnes administrēšanu un nodrošinot Klientam sniedzamo Pakalpojumu. Pakalpojuma sniedzējs apliecina, ka neatklās Klienta personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.
 • 3.7. Klients personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes nolūki.
 • 3.8. Vispārīgu informāciju par Personu datu apstrādi, Klients var iegūt Interneta vietnes Privātuma politikas sadaļā, bet detalizēta informācija par Pakalpojuma sniedzēja Personu datu apstrādes politiku pieejama Pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma sniegšanas vietā pie administratora.
 1. PAKALPOJUMA PASŪTĪŠANA
 • 4.1. Pēc personiskā konta reģistrācijas Klientam ir pieeja Pakalpojuma pasūtīšanai.
 • 4.2.Veicot pasūtījumu, Klients apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto Pakalpojumu uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem.
 • 4.3. Veicot pasūtījumu, sadaļā “Mans profils” Klientam ir iespēja izvēlēties sev ērtāko Pakalpojuma sniegšanas vietu.
 • 4.4. Visi Klienta izvēlētie Pakalpojumi tiek reģistrēti un ir apskatāmi Interneta vietnes sadaļā “Grozs”.
 • 4.5. Klients, pasūtot Pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu Interneta vietnē ievadāmo informāciju. Par jebkurām izmaiņām Klients apņemas ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža informēt Pakalpojuma sniedzēju, nosūtot e-pastu un Pakalpojuma e-pastu _________.
 • 4.6. Pēc pasūtījuma noformēšanas Klients Interneta vietnē izvēlas sev atbilstošo Pakalpojuma apmaksas veidu.
 • 4.7.Veicot pasūtījuma noformēšanu, Klients var norādīt vai vēlas saņemt Pakalpojuma sniedzēja vai viņa partneru paziņojumus vai citus Klientam noderīgus piedāvājumus, tādējādi piekrītot, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Klientam var sūtīt. Ja Klients nevēlas tos saņemt un to ir atbilstoši apstiprinājis, Pakalpojuma sniedzējs nesūtīs Klientam reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Klientam veikto pasūtījumu.
 • 4.8. Noformējot pasūtījumu, Klients apstiprina to, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem, Privātuma politiku, kā arī izdara skaidru un nepārprotamu atzīmi par piekrišanu saņemt komerciālos paziņojumus vai citu informāciju saskaņā ar Līguma 4.7.punktu.

 

 1. PAKALPOJUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
 • 5.1. Pakalpojumu cenas Interneta vietnē izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas EUR (eiro). Pakalpojums Klientam tiek sniegts par cenu, kas ir spēkā Interneta vietnē pasūtījuma veikšanas brīdī.
 • 5.2. Pakalpojuma cena tiek noteikta atbilstoši Interneta vietnē sadaļā “Galvenā – Veikals” norādītajai informācijai un tiek skaidri atspoguļota rēķinā. Rēķins tiek nosūtīts uz Klienta personiskā kontā norādīto e-pasta adresi pēc pasūtījuma noformēšanas.
 • 5.3.Klients par Pakalpojumu norēķinās pēc pasūtījuma noformēšanas kredītiestāžu/maksājuma iestāžu tiešsaistes režīmā Interneta vietnē. Apmaksa tiek veikta, izmantojot kādu no Interneta vietnē piedāvātajiem apmaksas veidiem.
 • 5.4.  Tikai saņemot samaksu par Pakalpojumu, tiek sniegts Pakalpojums. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pakalpojuma sniedzēju bankas kontā.
 • 5.5. Pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu un izpildītu, kad beidzies Pakalpojuma izpildes termiņš un Klients saņēmis Pakalpojuma sniedzēja Pakalpojumu pilnā apmērā.
 • 5.6. Klients tiek informēts, par pasūtījuma pieņemšanu un apmaksas saņemšanu elektroniski saņemot informāciju uz personiskajā profilā norādīto e-pasta adresi.
 1. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
 • 6.1. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi:
  • 6.1.1. sniegt Klientam pilnīgu informāciju par Pakalpojumu;
  • 6.1.2. izpildīt Pakalpojumu pienācīgā kvalitātē un termiņā;
  • 6.1.3. savlaicīgi informēt Klientu par Pakalpojuma izpildes nosacījumu izmaiņām;
  • 6.1.4. saskaņā ar Līguma 7.sadaļu izskatīt Klienta iesniegtās pretenzijas par saņemto Pakalpojumu un sniegt Klientam rakstisku atbildi pēc būtības.
 • 6.2. Pakalpojuma sniedzēja tiesības:
  • 6.2.1. sazināties ar Klientu, lai precizētu Pakalpojuma sniedzējam sniegto informāciju;
  • 6.2.2. neuzsākt Pakalpojuma sniegšanu, ja nav pilnībā veikta samaksa par Pakalpojumu.
 • 6.3. Klienta pienākumi:
  • 6.3.1. reģistrējot personisko profilu sniegt patiesu un precīzu informāciju par sevi un izvēlēto Pakalpojumu, lai Pakalpojuma sniedzējs varētu izpildīt Pakalpojumu pilnā apmērā;
  • 6.3.2. veikt apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem;
  • 6.3.3. nenodot savu paroli trešajām personām;
  • 6.3.4. nodrošināt, lai Pakalpojuma sniegšanas pirmajā reizē Pakalpojuma sniedzējam tiktu uzrādīts personas apliecinošs dokuments.
 • 6.4. Klienta tiesības:
  • 6.4.1. saņemt Pakalpojumu atbilstoši izvēlētajam un apmaksātajam Pakalpojuma pasūtījumam;
  • 6.4.2. neskaidrību gadījumā vērsties pie Pakalpojuma sniedzēja pēc konsultācijas;
  • 6.4.3. iesniegt Pakalpojuma sniedzējam iesniegumus/pretenzijas, kā arī izmantot atteikuma tiesības.
 1. PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN ATTEIKUMA TIESĪBAS
 • 7.1. Gadījumā, ja Klientam ir pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti, Klientam jāvēršas pie Pakalpojuma sniedzēja ar attiecīgu rakstiski noformētu iesniegumu/pretenziju, to, nosūtot ar ierakstītu vēstuli uz Pakalpojuma sniedzēja juridisko adresi.
 • 7.2. Pakalpojuma sniedzējs 10 (desmit) dienu laikā izskata saņemto iesniegumu/pretenziju un sniedz atbildi pēc būtības. Ja Pakalpojuma sniedzējs atzīst Klienta iesniegto iesniegumu/pretenziju par pamatotu, Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties no iesnieguma/pretenzijas saņemšanas dienas veic visas nepieciešamās darbības, lai Klienta iesniegumā/pretenzijā minētos iebildumus novērstu.
 • 7.3.  Klients saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.
 • 7.4. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Līguma noslēgšanas dienas, t.i. ar brīdi, kad Klients Interneta vietnē ir veicis pasūtījuma noformēšanu un apmaksu par izvēlēto Pakalpojumu.
 • 7.5. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klients aizpilda pareizi aizpildītu Līguma pielikumā esošo atteikuma veidlapu vai nosūta brīvas formas e-pasta vēstuli uz Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi: __________ar kuru paziņo par vēlēšanos atteikties no Pakalpojuma, norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un deklarēto dzīves vietas adresi un atteikuma tiesību izmantošanas pamatojumu.
 • 7.6. Pakalpojuma sniedzējs saņemot atteikuma pieteikumu, nekavējoties paziņo Klientam par tā saņemšanu, nosūtot elektronisko paziņojumu uz Klienta atteikuma veidlapā vai brīvas formas paziņojumā norādīto e-pasta adresi.
 • 7.7. Ja Klients izmanto atteikuma tiesības savlaicīgi, šis Līgums tiek izbeigts un Pakalpojuma sniedzējs atmaksā Pasūtītājam no viņa saņemtos maksājumus 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs ticis informēts par Klienta lēmumu atteikties no Līguma. Atmaksa tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Klients izmantojis sākotnējam darījumam, ja vien Klients skaidri un nepārprotami nav paudis vēlmi atmaksu saņemt citādā kārtībā.
 • 7.8. No izmaksājamās summas Pakalpojuma sniedzējs ietur samaksu par Klientam jau daļēji sniegto Pakalpojumu, ja daļēji Pakalpojums ir ticis sniegts atteikuma tiesību termiņā.
 • 7.9. Sīkāku informāciju par to, kas ir atteikuma tiesības, Pircējs, var iepazīties mājaslapas adresē: http://www.ptac.gov.lv.
 • 7.10. Atteikuma veidlapa atrodas šeit.
 1. PUŠU ATBILDĪBA STRĪDU IZŠĶIRŠANA
 • 7.1. Puses atbild viena otrai par zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vainīgās Puses ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ. Zaudējumu esamība jāpierāda Pusei, kura pieprasa tos atlīdzināt.
 • 7.2. Jebkuru strīdu vai nesaskaņu, kas starp Pusēm var rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses vienojas risināt savstarpējo sarunu ceļā.
 • 7.3. Gadījumā, ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiek risināts Latvijas Republikas tiesā.
 • 7.4. Ja Pakalpojuma sniedzējs atzīst Klienta iesniegto iesniegumu/pretenziju par nepamatotu, savukārt Klients iesnieguma/pretenzijas atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, vai arī Klientu neapmierina Pakalpojuma sniedzēja piedāvātais strīda risinājums, Klientam ir tiesības izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas.
 1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
 • 8.1. Klients apliecina, ka ir rīcībspējīga persona.
 • 8.2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, puses vadīsies no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 • 8.3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē Līguma spēkā esamību.
 • 8.4. Klients noslēdzot Līgumu, apliecina, ka visi Līguma nosacījumi ir skaidri un viņš tos uzņemas pilnā apjomā.
 • 8.5. Parakstot šo Līgumu, Klients apliecina, ka ar to ir iepazinies un apņemas to ievērot un pildīt.

SIA “SK4K”

Reģ. Nr. 40103665848

Juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 69, Rīga, LV-1001

Faktiskā adrese: Stirnu iela 10, Rīga, LV-1084

Norēķinu konts:

AS “Swedbank”

HABALV22

LV72HABA0551036423676

e-pasta adrese: invoice@clubf1.lv